Hypocampus 2016 – året som gått del 2

Under hela utvecklingen av Hypocampus har vi försökt ha tätt samarbete med våra användare, studenter och redaktörer.

Vi har haft förmånen att ha användare som verkligen engagerat sig i vad vi gör och vill att Hypocampus skall bli en framgång.

Kirurgi-kursen – augusti 2016

När kirurgi-kursen drog igång i slutet av augusti fick vi möjlighet att presentera Hypocampus på intro-föreläsningen inför en stor del av klassen. Under kursens gång har vi haft kontakt med många ur kursen som kommit med förslag, rättningar och deltagit i djupare intervjuer. Den här informationen har legat till grund för hur vi valt att prioritera ny funktionalitet.

https://blog.hypocampus.se/samarbete-med-kirurgikursen-pa-gu/

Feedback från användande – september 2016

Här är några av de reaktioner vi fick efter de första veckornas användande av Hypocampus:

  • Gör det möjligt att anteckna och notera i texten
  • Lägga in kapitel i ett läs-schema
  • Spaced repetition visualiserat på en tidslinje
  • Markera kapitel som lästa
  • Svårt att förstå hur man skall navigera
  • Lägga in tentor

 

Bättre känsla för progress – sept/okt 2016

En stor puck som vi arbetat med under hela hösten är att försöka förbättra känslan av progress: Vad har jag läst, hur bra kan jag det, vad har jag kvar?

https://blog.hypocampus.se/personlig-statistik/

Vi har arbetat på flera håll för att försöka förbättra detta, men en av de tydligaste delarna är arbetet med kapitel-listan och den statistik som visas där. I tidigare blog-inlägg kan man se hur kapitel-listan utvecklats över tid.

https://blog.hypocampus.se/hypocampus-2016-aret-som-gatt/

5a18e7b2-65f6-409e-acf5-b327dc4e9900 624b7419-f085-40ca-a811-ea71beef9ac0

Att visualisera framstegen hjälper även att motivera till ytterligare studier.

Tentor och AT-prov – nov/dec 2016

Efter att ha fått godkänt att använda AT-prov och ett antal tentor från olika universitet utvecklade vi en egen fråge-del för AT och tentor.

https://blog.hypocampus.se/at-prov-och-tentor/

Det var något som låg bra i tiden: under julen, inför tentorna i januari, har det varit väldigt populärt att göra frågor i Hypocampus, inte minst med den nya tenta-delen.

Specialistgranskat material – nov/dec 2016

Vi har under hösten konsulterat specialister för att granska vårt material i flera kurser. På dermatologi-kursen ha vi fått till ett samarbete med Sam Polesie från Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att lägga till och förbättra text och frågor. Det här är något vi jobbar vidare med, men det tar tid!

www.hypocampus.se


 

Hypocampus 2016 – året som gått

https://blog.hypocampus.se/hypocampus-2016-uppstarten/ skrev vi om hur projektet startade och beskrev metodiken till hur vi kom fram till vad som skulle byggas i vår första beta-version. Här fortsätter vi skriva om hur utvecklingen sett ut och lite mer runtomkring bolaget.

Hypocampus växer fram – april/maj 2016

Förutom att fixa grundläggande delar så som databas, serverhosting, certifikat, inloggning etc var det två viktiga delar vi behövde få på plats: Redigeringsverktyg för material och navigering bland materialet.

Vid en första glans kan textredigering te sig som ett enkelt problem att lösa, vi har gjort det på datorer i flera decennier. Men vi vill även kunna kategorisera materialet i kapitel och kurser, kunna länka mellan ord och rubriker i kapitel och kunna lägga till bilder och filmer.

Texteditorn

För att lösa dessa problem har vi byggt vår textredigerare kring ckeditor. Vi har även egna verktyg för att bland annat bestämma vilka kapitel som ingår i en kurs, hantera länkar och bilder.

Redigering

Dermatologi – maj 2016

Vårt första mål var att bli klara med Dermatologi-kursen till omtentan i augusti 2016. Där hade vi bra material att utgå ifrån och kontakt med specialister som var villiga att granska. Nedan är ett kollage av hur presentationen av kapitel sett ut under årets gång.

Version 1 och 2:
KapitellistaKapitellista

Version 3 och 4:
Kapitel-listan version 3Kapitel-listan version 4

Version 5 och 6:
Kapitel-listan version 6Kapitel-listan version 6

Länkar i materialet & bättre navigering – juni 2016

En stor förbättring i navigationen kom till i juni då vi lade till möjligheten att skapa länkar mellan kapitel i materialet. Det fungerar som en omvänd wikipedia-länk. Länkmålet sätts där beskrivningen av ordet finns. När länkmålet är uppmarkerat går systemet igenom alla andra kapitel för att försöka hitta ordet eller synonymer till ordet och skapa länkar till länkmålet därifrån. På så vis behöver redaktörerna inte manuellt försöka skapa en massa länkar vilket sparar mycket tid.

I början av juni var även de klassiska kategori-korten på plats, som levt med ända sedan dess:

Kategorier

Kirurgi-kursen – juni 2016

I juni 2016 fick vi kontakt med kursansvariga för Kirurgi-kursen på Sahlgrenska. De var i färd med att utveckla en fråge-applikation och vi inledde ett samarbete för att kunna testa Hypocampus på kirurgi-kursen under hösten 2016. Vid det tillfället hade vi enbart mulitple choice-frågor i systemet, men i kirurgi-kursen, och många andra kurser, är MEQ (modified essay questions) en central del. I MEQ-frågor lotsas studenten genom ett patientfall och måste ta ställning utifrån den informationen som finns till hands.

Frågedel, kirurgi-kursen – juli/augusti 2016

Vi behövde alltså implementera stöd för MEQ-frågor, lägga in frågor och material för kirurgi-kursen innan kursstart, 22/8.

Arbetet med att göra det möjligt att göra MEQ-frågor var mer komplicerat än vad vi först trodde. MEQ-frågorna måste komma i följd efter varandra, det skall inte gå att se beskrivningen på nästkommande fråga då det kan innehålla svaret, men det skall gå att se tidigare beskrivning etc. När vi kollade på exempelfrågor och tentor var det heller inte konsekvent uppdelat: En del frågor var indelade i flera nivåer: 1.2 A, B, C,  1.3 A, B, C där det var samma fall och beskrivning för allt under punkt fråga 1, medan andra frågor hade färre nivåer. Och hur skulle vi göra med text-svar? Försöka automat-rätta?

Efter att ha gått igenom minst tre olika varianter av MEQ-frågor kände vi oss nöjda, en vecka innan starten av kirurgi-kursen.

Version 1 – enbart MCQ:

version 1

Version 2 – text-svar:

version 3version 2

Version 3 – rätt svar visas till höger:

version 3

I sista versionen fick vi även till textmarkeringar för att visa mer exakt var i texten svaret finns.

Det var allt för det här inlägget det kommer mera!

www.hypocampus.se


 

Hypocampus 2016 – uppstarten

Tack till alla som hjälpte till att göra 2016 ett riktigt bra år för Hypocampus! Här följer lite info om de första månaderna i Hypocampus historia.

Vi startade resan i april 2016 då vi bestämde oss för att tillsammans utveckla en studieportal för läkarprogrammet – något som både saknades och efterfrågades. Att få hjälp att strukturera upp studierna för att lära sig så effektivt som möjligt, var vårt mål med tjänsten.

De fem grundarna

De 5 grundarna; Per-Ola, Elias, Daniel, Hampus och Thomas, började projektet med att samla in data om våra användare (läkarstudenter) för att förstå hur vi kunde bygga den bästa tjänsten för just dem. Vi gjorde användarstudier i form av formulär, email och längre intervjuer. Från den datan vi samlade in byggde vi en Persona.

Persona canvas – Student

 Fakta

Ambitiösa

Ont om pengar

 Pains

Böcker är dyra

Tentaångest

 Beteende

Köper eller kopierar böcker

Pluggar mer än hen behöver

 Mål

Klara tentan

Bli en bra doktor

Personan är ganska simpel, men utifrån den motiverar vi beslut kring tjänsten ur ett användarperspektiv. Vi tog också fram en problemformulering: “Ångest på grund av dålig kontroll över sin lärandeprocess”. Detta hjälpte oss i nästa steg att definiera våra huvudfeatures.

Main features

“Ångest på grund av dålig kontroll över sin lärandeprocess”

 Main Feature

 Feedback på kunskapsnivå

 Sub Feature 1

 Effektivisera inlärning

 Sub Feature 2

 Organisera läromaterial

Efter att kommit överens om våra huvudfeatures gjorde vi en brainstorm för att komma på funktioner under varje feature. Nedan följer en uppspaltning av olika funktioner vi spånade fram för varje huvudfeature.

Main Feature:

Sub Feature 1:

Sub Feature 2:

Feedback på kunskapsnivå Effektivisera inlärning Navigera i läromaterial
Se progress (lästa kort, antal ggr, tid), frågor, läst information Göra frågor enligt Spaced repetition (ANKI?) Undvika redundans
Vikta läroinfo på mängd frågor kopplade till densamma Notifiering till användare enligt spaced repetition taggsystem (organ, specialitet, symptom)
Markeringar i text (rätt, fel, ogjort, finns med i tentafrågor) Uppfyllt dagens mål, sätta egna mål trädstruktur
Visa statistik (Gruppnivå, klass, kompisar etc), över tid (historik) Hjälpmedel vid frågor / tips Sökbart
Gamification, skapa motivation, tex poängsystem, “klapp på axel”… Göra egna och dela frågor Tydlighet i navigation
manuell bedömning vad gäller skrivfrågor Tävling, quiz länkar till tillräcklig information
Användarnotering om material (svårighet, intresse, ointressant osv?) möjlighet till tidsstryrd inlärning Index
Hjälpmedel vid frågor / tips Frågor kopplad till definierad mängd text Förtydliga struktur genom färger
Tenta mode (tid inget fusk) Skrivfrågor Bildkarta
Redaktör kan meddela om informations svårgihetsgrad MCQ (en och flera rätta svar) Gå att vikta material för att få bästa möjliga sökträffar

En del av det vi spånade på har vi nu implementerat, annat är sådant som fortfarande ligger i planen för framtiden.

Eftersom det är lätt att komma på roliga funktioner, men det finns begränsat med tid, gick vi vidare genom att välja ut de funktioner vi tyckte vi måste finnas innan vi kunde släppa in användare.

Minimum Viable Product (MVP)

För att en produkt skall bli så bra som möjligt måste den anpassas efter användarnas behov och respons. Bästa sättet att få feedback från användare är att ha användare, så man vill få ut sin produkt så fort som möjligt. Vi tog därför fram en lista med funktioner vi måste få klart innan vi kunde släppa in användare – vår allra första beta-version.

mvp
Minimum Viable Product

User Stories

När vi väl definierat de funktioner vi ville ha med till vår MVP specificerade vi upp varje funktion i mer detalj för att förstå vad som måste till i tjänsten för att uppfylla funktionen. Här arbetar vi med något som kallas User Stories och som ger en tydlig bild av hur olika aktörer interagerar med varandra: Student, System, Författare.

Name Prio Id User Description Action Postcondition Exceptionellt fall
Navigera
Visa kapitel via navigation 1

Student

Som en student vill jag kunna hitta ett kapitel Studenten väljer att navigera till ett kapitel Systemet visar valt kapitel
Följa länkar 2

Student

Som en student vill jag kunna följa länkar 1. Studenten väljer att visa en text som innehåller en länk. Systemet visar måltexten. Länken finns ej i systemet, texten som länkas till är redigerad, texten är borttagen
2. Studenten klickar på länken. Systemet visar texten som länken pekar på.

Efter att vi kommit överens om och specificerat upp våra User Stories var vi redo att gå vidare med att skissa på hur detta kunde lösas systemmässigt.

Mockups

Ett problem kan ofta lösas på många olika sätt, speciellt när det kommer till datorvärlden och interaktiva tjänster. Var skall knappar, text, bilder ligga och hur skall de se ut? För att snabbt gå igenom många olika idéer på kort tid är det ett bra sätt att skissa med papper och penna. Det är lätt att se om man missat något i sina User Stories: “Men det måste gå att navigera tillbaka från kapitlet till kurs-vyn!”, “Här skulle det vara bra om man kunde starta en frågesession”, “Här vill jag se statistik över hur många kapitel det finns”. Detta är ett väldigt billigt sätt att se till att allt hänger ihop. När det väl skall börja programmeras blir varje ändring helt plötsligt mycket dyrare.

Från mockups är steget till prototyp inte långt. Är man osäker på en funktions utformning kan det vara ett bra sätt att låta användare testa en enkel prototyp innan den går vidare till det mer tidskrävande implementations-steget.

Prototyp på frågor Prototyp på navigering Prototyp på kapitel

Det var allt för del 1 om Hypocampus 2016. Det kommer mer i del 2.

www.hypocampus.se


 

Säkerhet på Hypocampus

I dessa tider med läckta lösenord vill vi ge ett lugnande besked om säkerheten på dina inloggningsuppgifter i Hypocampus: Den är väldigt bra.

(SVT Dold – har vi ditt lösenord?)

På Hypocampus använder vi bcrypthttps://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt, för att hasha och salta ditt lösenord. Ditt lösenord görs om till en text på följande format: $2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy innan det sparas ned i databasen. Vi sparar alltså inte ditt lösenord i klartext någonstans. En unik, servergenererad, text (salt) läggs till ditt lösenord innan det krypteras. Detta gör det omöjligt att återskapa ditt lösenord från en databas-dump. För att kontrollera att du loggar in med rätt lösenord körs en liknande krypterings-snurra vid inloggningen.

Förhoppningsvis tar fler webtjänster sitt ansvar när det kommer till att lagra lösenord på ett korrekt sätt så vi slipper oroa oss för sådana här läckor i framtiden.

www.hypocampus.se


 

AT-Prov och tentor

Hypocampus har fått godkänt att använda AT-provet! Vi jobbar också på att få lägga in tentor för Läkarprogrammet, men där har vi mer jobb att göra.

AT-provet

Vi har nu lagt in AT-prov från de senaste fem åren. Genom att koppla frågorna till de fyra kategorierna Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi och Psykiatri kan vi ge detaljerad information om vilka områden man som AT-läkare kan och inte kan.

at-prov1
Sidan för AT-prov

När man väl gör frågorna är det två nyheter som inte finns i de vanliga frågorna på materialet: Beskrivning av Fall och Specifikt svar.

Beskrivning

Längst upp i frågan står det en beskrivning av vilket fall, vilket fråga, från vilket prov, som frågan är från. Exempelvis AT prov, 2016 Februari, Fall 1, Fråga 11. Det gör det lätt att kolla upp vilket prov frågan kommer från på http://atprovet.se/skriftlig-examination/atprovarkiv

Specifikt svar

Vanligtvis kopplar vi frågesvaren till materialet som ligger inlagt i Hypocampus. När det kommer till AT-provet (och tentor) är det ofta ett specifikt svar som inte är så lätt att visa genom att bara koppla till materialet. Därför visar vi på AT-provet och tentor det specifika svar som står i rättningsmallen för provet.

at-prov2
Specifikt svar

Vi jobbar på att få en bättre koppling till materialet i Hypocampus för att ge ännu bättre återkoppling på vad man behöver läsa mer på.

Betalning

Vi har valt att införa en premium-version av AT-delen. Vi tycker att vi tillför så pass mycket värde att det är värt att betala för fri tillgång till AT-prov och statistik i Hypocampus. (Och så behöver vi hjälp att betala för utveckling och underhåll).

Om du väljer att inte betala får du ändå möjlighet att prova på full funktionalitet genom vår prövoperiod. Efter att prövoperioden tagit slut begränsas du till att bara kunna svara på 3 AT-frågor varje dag, och din statistik visas inte.

Detta påverkar inte Hypocampus övriga delar på något sätt – material, statistik eller frågor.

Tentor för Läkarprogrammet

Vi även håller på att lägga in tentor för Läkarprogrammet. Den här delen är under uppbyggnad och kommer ta lite tid innan vi får godkänt att lägga in tentor. Men vi jobbar på det!

at-prov3
Tentor för Läkarprogrammet

Tack till alla som lämnar feedback till Hypocampus! Vi vet att det är många som vill kunna göra gamla tentor tack vare den feedback ni lämnar.

www.hypocampus.se


 

Örondiagnostik

orondiag
Örondiagnostik I, II och III – Bild: Björn Åberg Text: Leif Ingvarsson och Kaj Lundgren

Tack till Björn Åberg som låter oss använda bilder från Örondiagnosik, I, II och III. Böckerna kom till under 80- och 90-talet och håller hög kvalitet. Björn vill också passa på att tacka Staffan Börjesson som hjälp till med fotolabbandet.

Planch med trumhinnebilder – Bild: Björn Åberg

För text står även Leif Ingvarsson och Kaj Lundgren.

www.hypocampus.se


 

Återuppta frågesession

Det börjar bli allt fler frågor i Hypocampus så det är inte lätt att besvara allt under en frågesession. Nu finns möjligheten att återuppta den senast gjorda frågesessionen och fortsätta där man slutade. Den tidigare sessionen hittar du genom att klicka Tidigare session längst upp till vänster i frågeväljaren.

Återuppta frågesession
Klicka på Tidigare session

 

Du får då se den senaste sessionen och vilket resultat du hade: rätt, fel och obesvarade. Klicka på Fortsätt så kommer du till din senast besvarade fråga på föregående frågesession.

Tidigare frågesession session
Tidigare frågesession session

www.hypocampus.se


 

Anteckningar

Här är en liten förklaring på hur vår nya anteckningsfunktion fungerar.

I slutet av varje avsnitt ligger en rubrik som heter “Egna anteckningar”.

anteckningar3

Klicka på texten för att börja skriva.

anteckningar2

Texten sparas automatiskt medan du skriver. Så du slipper klicka på “spara”.

anteckningar4

När du är nöjd med din text är det bara att klicka utanför editerings-rutan för att gå vidare till att läsa. Texten kommer in som en naturlig del av sidan i samma stil.

anteckningar1

Förbättringsförslag på anteckningarna? Här är en första version men vi har idéer på hur det skulle kunna göras bättre. Dela med dina klasskamrater, göra materialet sökbart, få en översikt över sina anteckningar. Vad tycker du?

Som ni såg i föregående inlägg så har vi både Anteckningar och Noteringar.

  • Anteckningar är tänkt att vara längre stycken text som man exempelvis kan skriva medan man lyssnar på en föreläsning både för sin egen skull men också för att kunna dela till andra.
  • Noteringar är korta notiser kopplat direkt till texten. Kanske läraren tycker det är extra viktigt att kunna en viss del av materialet, eller att du behöver förklara ett ord för dig själv? Perfekt med en notering.

www.hypocampus.se


 

Noteringar och anteckningar

Efter att ha fått mycket feedback om att noteringar i text och anteckningar efter avsnitt är en eftertraktad funktion så är vi nu på gång med att utvärdera de funktionerna.

noteringar

Har du synpunkter eller förslag, hör av dig! Det finns också möjlighet att påverka ännu tidigare i utvecklingen genom att beta-testa våra nya funktioner på test-servern.

www.hypocampus.se